20 16 32 27 info@ytteborg.dk

Om Ytteborg

På disse sider kan du finde information om Ytteborg. Har du yderlige spørgsmål er du meget velkommen til at sende en mail på info@ytteborg.dk

Forsøgsgården

Udgangspunktet for virksomhedens forsøg, er gården “Ytteborg”, Hjermvej 94, 7560 Hjerm.

Gården har et jordtilliggende på ca. 24 ha, som overvejende anvendes til forsøgsformål. Jordtypen er klassificeret til JB 6, en veldrænet lerjord og har ikke fået tilført nogen form for husdyrgødning de sidste 30 år. Der anvendes udelukkende handelsgødning.

På Ytteborg er der kontorfaciliteter, maskinhus, værksted, frø gødning og kemi håndtering samt udstyr til tørstofanalysering.

Fra denne adresse beskæftiges 6 dedikerede forsøgsmedarbejdere.

Derudover råder Ytteborg over afdeling ”Syd”, som har til huse på Møllevej 36, 6818 Årre. Herfra køres ud til forsøgene i det sydlige af Ytteborgs område. Herfra beskæftiges ca. 2 dedikerede forsøgsmedarbejdere.     

Forsøgsvirksomheden ejer en moderne maskinpark af forsøgsmaskiner til gennemførelse af forsøgene.

Vi arbejder med parceller fra 1,5 meters bredde til 3 meters bredde.

Udpluk af udstyrsliste:

 • Haldrup mejetærsker med plukkebord, skærebord, sideknive og pick up.
 • Haldrup græshøstere
 • Haldrup plot-såmaskine , med mulighed for placering af gødning på enkelt parcelniveau.
 • Kverneland 3m rotorsæt.
 • MF 2,5m selvrensende forsøgsmejetærsker.
 • Jutek selvkørende forsøgssprøjte med 8 linjer.
 • Speedy 2500 forsøgssprøjte med 8 linjer og fuld RTK GPS
 • Luftassisterede gødningsspredere.
 • Grimme 4 rk. Kartoffellægger og Hypper
 • Gylleudstyr med 3 m sporvidde og GPS. Mulighed for tilsætning af SyreN og diverse nitrifiktionshæmmere. Sortjordsnedfælder, græsnedfælder, Bomech bom og slanger.
 • 5 Traktorer med GPS autostyring
 • Forsøgsudstyr til gødskning, sprøjtning i storskala.
 • Mekaniseret N.MIN prøveudtager.
 • 5 tons vejevogn som bruges i bl.a. kartoffelforsøgene og andet.
 • 3m Ammoniak nedfælder med mulighed for placering af nitrifikationshæmmere/additiver.
 • Varevogne samt en lastbil til transport af maskiner rundt i det store geografiske område.
 • Plus meget mere

Ejerforhold

Ytteborg I/S er en selvstændig virksomhed ejet af

 • SAGRO
 • Vestjysk Landboforening
 • Fjordland

Ytteborg gennemfører årligt ca. 250 Landsforsøg® i samarbejde med SEGES, og selvfølgelig i et tæt samarbejde med planteavlskonsulenter fra rådgivningskontorerne.

Forsøgsplacering

Forsøgene placeres i rådgivningskontorenes lokalområder samt på Ytteborg. Dette bevirker, at vi kan lave forsøg på alle jordtyper og boniteter. Vi udnytter det tætte samarbejde med fagkonsulenterne til, i samarbejde at finde det bedst egnede areal til forsøgene.

Af disse forsøgssteder er sortsafprøvning for korn et af de største forsøg.

Forsøgsarealet udgør ca. 5 ha og består af omkring 2500 parceller. Sortsafprøvningen har været gennemført i Vestjylland under disse betingelser siden 1983. Ytteborg har både denne sortssamling i syd ved Årre og ved Holstebro i nord.

Et andet stort forsøgsområde, er kartoffelforsøgene der er beliggende hos Henning Thybo, Arnborg. Der udføres årligt ca. 40 kartoffelforsøg, bl.a. sortsafprøvning, planteværn, gødskning, mekanisk rensning og vækststandsning. Forsøgsarealet strækker sig over ca. 15 ha.

Om Landsforsøgene®

Ytteborg er officielt afprøvningssted for grovfoder, herunder blandt andet græs og majs.

Sortsafprøvningen for græs er placeret på flere lokaliteter vest for Ytteborg samt i det vestjyske ved Årre.

Ud over forsøgene i samarbejde med SEGES, Planteproduktion, udfører vi en række forsøg for private firmaer og virksomheder hovedsageligt indenfor screening og GEP-forsøg.

Om ytteborg

GEP

Ytteborg er indehaver af en GEP-Certifikat.

GEP står for God Eksperimentiel Praksis og er et kvalitetsstyringssystem opbygget ud fra fælles europæiske retningslinier (EPPO guidelines)

GEP Anerkendelses Enheden ved Aarhus Universitet, Flakkebjerg, udfører en løbende kontrol af forsøgsvirksomhedens organisation, faciliteter, forsøgsarealer, udstyr, kalibreringsskemaer og rapporter, samt kvalitetssystemets standard forskrifter.

GEP-anerkendelsen er af afgørende betydning for mange af de forsøg, der laves for private firmaer, da det ofte er et krav til firmaerne, at forsøgene lever op til GEP-retningslinier.